ALGEMENE VOORWAARDEN

LAATST AANGEPAST: 5-9-2018

Deze algemene voorwaarden van UNREAL GAMING EXPERIENCE gevestigd te Zuid-Beijerland zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers van het evenement ‘UNREAL GAMING EXPERIENCE’ en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangsbewijzen daarvoor tussen de deelnemer van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe deze tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van het toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement, te noemen: de ‘evenementenlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementenlocatie hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van de organisatie en op de evenementenlocatie. Door het kopen van het toegangsbewijs en/of betreding van de evenementenlocatie verklaart de bezoeker zich bekend en akkoord met de huisregels en/of de spelregels.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de organisatie hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. De organisatie zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 Aanschaf toegangsbewijs

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker tot deelname aan het desbetreffende evenement komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of de toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Prijzen voor toegangsbewijzen kunnen hierdoor hoger liggen dan de door de organisatie op de

toegangsbewijzen geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.

Artikel 3 Toegangsbewijs en toegang

3.1 De deelnemer dient bij het betreden van de evenementenlocatie te beschikken over een geldig toegangsbewijs en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een toegangsbewijs wordt eenmalig aan de deelnemer verstrekt en verschaft de houder van het toegangsbewijs (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie.

3.3 Toegangsbewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie of de erkende voorverkoopadressen. Alleen aanschaf rechtstreeks bij de organisatie of bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. Bij twijfel over de echtheid van het toegangsbewijs kan toegang tot de evenementenlocatie worden geweigerd.

3.4 De toegangsbewijzen worden na ontvangst van betaling aan de deelnemer toegezonden, ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement. Na ontvangst van de bestelde toegangsbewijzen dienen deze door de deelnemer te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte toegangsbewijzen door de betreffende deelnemer niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in worden geconstateerd, dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de organisatie.

3.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de deelnemer ter beschikking is gesteld, rust op de deelnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook.

3.6 De toegangsbewijzen zijn persoonlijk. Het is de deelnemer niet toegestaan de toegangsbewijzen (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de toegangsbewijzen, zonder expliciete, schriftelijke, toestemming van de organisatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. De organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

4.3 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.4 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

4.5 De Bezoeker vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.

Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere locatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de deelnemers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 6 Huisregels

6.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en van de evenementenlocatie te verwijderen.

  1. 6.2  Personen jonger 18 jaar krijgen geen toegang tot het evenement.
  2. 6.3  Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen

deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de deelnemer hier niet toe in staat is, kan deelname aan het evenement worden ontzegd.

6.4 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s / camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

6.5 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters dan wel andere drukwerken.

6.6 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.7 Roken is niet toegestaan, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.8 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclub kleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.3 Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.

7.4 De organisatie mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar dienstverlening en marketing te optimaliseren voor het evenement en toekomstige evenementen.

7.5 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de deelnemers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan een bevoegde rechter voorgelegd.

WordPress Theme built by Shufflehound.

© 2018 UNREAL GAMING EXPERIENCE |  PRIVACY & COOKIEBELEID  |  ALGEMENE VOORWAARDEN